Credits: A Tribute to Those Guys Who Made the Hakkenden

Volume 1

Director: Takashi Anno
Character Designer: Hiroyuki Ochi
Screenplay/Structure: Nobura Aikawa
Direction: Yukio Okamoto (#2)
Art Directors: Shinya Ohira/Shinji Hashimoto (#1) ; Hideki Futamura/Atsushi Yamagata (#2)
Art Directors: Yoichi Nango (#1) ; Takeshi Waki (#2)
Director of Photography: Kazuhiro Konishi
Sound Director: Akira Yamazaki

Volume 2

Director: Takashi Anno
Character Designer:Atsushi Yamagata
Screenplay/Structure: Nobura Aikawa
Screenwriter: Tekeshi Narumi
Direction: Takeshi Aoki (#3) ; Tekashi Nakamura (#4)
Continuity: Satoshi Yamazaki
Animation Directors: Hiroyuki Ochi (#3) ; Tekashi Nokumura (#4)
Art Directors: Tatsuya Kushida (#4) ;
Director of Photography: Kazuhiro Konishi
Sound Director: Akira Yamazaki

Volume 3

Director: Takashi Anno
Character Designer:Atsushi Yamagata
Screenplay/Structure: Nobura Aikawa
Direction: Yukio Okamoto (#5) ; Tekeshi Aoki (#6)
Animation Directors: Atsushi Okuda/Fumiko Ikehata (#5) ; Hideyuki Motoyashi/Atsushi Yamagata (#6)
Art: Tatsuya Kushida/Tokuhiro Hiragi (#5)
Art Directors: Kenji Kamiyama (#6)
Director of Photography: Kazuhiro Konishi
Sound Director: Akira Yamazaki

Volume 4

Director: Yukio Okamoto
Screenplay/Structure: Nobura Aikawa
Character Designer:Atsushi Yamagata
Art Director: Kenji Kamiyama
Color Key: Koji Otsuki
Director of Photography: Kazuhiro Konishi
Sound Director: Yoshikazu Iwanami
Music: Takashi Kudo
Animation Directors: Shinsuke Terasawa & Kazuo Tomisawa

Volume 5

Director: Yukio Okamoto
Screenplay: Hidemi Kamata
Direction: Satoru Utsunomiya
Original Character Design: Atsushi Yamagata
Character Design: Atsushi Okuda
Art Directors: Kenji Kamiyama (#8) Yusuke Takeda (#9)
Color Key: Koji Otsuki
Director of Photography: Kazuhiro Konishi

Volume 6

Director: Yukio Okamoto
Screenplay: Hidemi Kamata
Direction: Shinya Ohira
Original Character Design: Atsushi Yamagata
Character Design: Atsushi Okuda
Art Directors: Yusuke Takeda (#10) Masaru Ohta (#11)
Color Key: Hiroshi Otsuki
Directors of Photography: Kazuhiro Konishi (#10) Hitoshi Sato (#11)
Sound Director: Yoshinaku Iwanami
Music: Takashi Kudo
Animation Directors: Masaki Yuasa (#10) Atsushi Okuda/Hiroyuki Horiuchi/Tatsuya Sotomaru/Noboru Furuse

Volume 7

Director: Yukio Okamoto
Screenplay: Hidemi Kamata
Direction: Takeshi Aoki (#12)
Original Character Design: Atsushi Yamagata
Character Design: Atsushi Okuda
Art Directors: Yusuke Takeda (#12) Hiroshi Kato (#13)
Color Key: Hiroshi Otsuki
Director of Photography: Hitoshi Sato
Sound Director: Yoshinaku Iwanami
Music: Takashi Kudo
Animation Directors: Nobuyuki Kitajima/Atsushi Yamagata (#12) Atsushi Okuda (#13)

Back to Main