Narukage Keishi Taemura, RyuuTen no Kiri Ryuu no Tengensei, Masakada no Gunshi